Tablete scolare

cuprinde 150 dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, necesare pariticipării elevilor la cursurile on-line, din cadrul, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al unității.
Criteriile de repartizare:
1. beneficiarii de burse sociale: orfani, certificat de handicap, ajutor social pentru venituri mici;
2. copiii/elevii care au solicitat desfășurarea permanentă a orelor în on-line, prin certificat medical, cf legii;
3. copiii/elevii care nu s-au conectat în această perioadă la activitățile on-line din motive tehnice (telefonul mobil nu este considerat dispozitiv SMART) și nu au absențe nemotivate în perioada de activitate în scenariul verde/galben;
4. copiii/elevii cu mai mulți frați/surori în unitatea noastră (prioritate au copiii/elevii cu 5, 4, 3 și 2 frați/surori, în ordine descrescătoare);
– Documentele se pot depune și în format on-line, la adresa de e-mail a unitatea de învățământ: scoala1.sibiu@gmail.com sau direcct la d-nele/d-nii educatori/învățători/diriginți.
– Procedura și OMEC nr. 4738 din 20. 07. 2020 sunt disponibile pe pagina web: https://www.scoala1sibiu.ro

cuprinde 5 dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare pariticipării elevilor la cursurile on-line, care au fost aprobate prin Ordin MEN, din cadrul aprobat prin Hotărâre de Guvern, care vor merge către elevii care provin din medii defavorizate și către cei care nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
Criteriile de repartizare
1. Criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului sunt:
a. Elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învț. de stat.
b. Elevii proveniți din medii defavorizate.
2. Suplimentar, criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt:
a. Elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
b. Elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
c. Elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

– Cererea scrisă a părintelui, în numele elevului (colectată de educator/învățător/diriginte și înregistrată de către acesta la secretariat)
– Declarația pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
Unitatea de învățământ va încheia cu părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un Contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic. Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă..
Consultați AICI textul integral al Ordinului de ministru
Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului național „Școala de acasă”, publicată în Monitorul Oficial